பொம்ம பொம்மதா தைய | Bomma Bomma Thaiya | Vinayagar Song | Ganesha Thuthi | Thx Saregama | Bhakti

பொம்ம பொம்மதா தைய | Bomma Bomma Thaiya | Vinayagar Song | Ganesha Thuthi | Thx Saregama | Bhakti

பொம்ம பொம்மதா தைய தையநக்கு தின்னாக்கு நக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையநக்கு தின்னாக்கு நக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட
திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தகிடுத தகிடுத தள தவோடுதாம்
திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட
திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தகிடுத தகிடுத தள தவோடுதாம்
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையநக்கு தின்னாக்கு நக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அமரு வாசுவை கரம்பாஜிதி அகேநாம்சதுர் கணராஜா
அமரு வாசுவை கரம்பாஜிதி அகேநாம்சதுர் கணராஜா
தாள மந்திர பஹுத் தாம்ஸத் ஸுரமண்டலகீ ஸுரபாஜா
தாள மந்திர பஹுத் தாம்ஸத் ஸுரமண்டலகீ ஸுரபாஜா
அமரு வாசுவை கரம்பாஜிதி அகேநாம்சதுர் கணராஜா
தாள மந்திர பஹுத் தாம்ஸத் ஸுரமண்டலகீ ஸுரபாஜா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையநக்கு தின்னாக்கு நக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
வேணுவாஸரே அம்ருத குண்டலகீ தாரிக்கிரிகிட தாரிக்கிரிகிட தவால்கஜா
வேணுவாஸரே அம்ருத குண்டலகீ தாரிக்கிரிகிட தாரிக்கிரிகிட தவால்கஜா
நாரத தும்புரு வைணவ ஜாகே நாரத கணமே உவஸர்கா
நாரத தும்புரு வைணவ ஜாகே நாரத கணமே உவஸர்கா
வேணுவாஸரே அம்ருத குண்டலகீ தாரிக்கிரிகிட தாரிக்கிரிகிட தவால்கஜா
நாரத தும்புரு வைணவ ஜாகே நாரத கணமே உவஸர்கா
திம்மிக்கிடுகிட திம்மிகிடுகிட
திக்குத்தாள திம்மிக்கிட தகிடுத தகிடுத தள தவோடுதாம்
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
அமரு வாசுவை கரம்பாஜிதி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி மிருதங்கா
அமரு வாசுவை கரம்பாஜிதி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி த்ரிமி மிருதங்கா
நவாபு ஸாரங்கி சித்தாரி கினரி அவரு வாசுகை முகர்சிங்கா
நவாபு ஸாரங்கி சித்தாரி கினரி அவரு வாசுகை முகர்சிங்கா
பொம்ம பொம்மதா தைய தையநக்கு தின்னாக்கு நக்குதின் பஜன்கரே
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
உத்தமித்த நாக்றுதானி தித்தோம் தித்தோம் தோம் தை தை கணபதி நாம் ஸதா
தை தை கணபதி நாம் ஸதா… தை தை கணபதி நாம் ஸதா

Ganesh Bhajans: Bomma Bomma Tha Thaiya
Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than
dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than

Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Avaru vasuva tharam vagithi agenamchathum ganaraja
Thala manthira bagu tham sath thuramandalakee surabaja

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Venu vasare amirthakundalaki tharikrikada tharikrikada thvakaja
Venu vasare amirthakundalaki tharikrikada tharikrikada thvakaja

Naratha thumpuru vainava jage naratha ganame upasathiyam
Naratha thumpuru vainava jage naratha ganame upasathiyam

dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Avaru vasuva tharam vagithi dhrimi dhrimi dhrimi dhrimi miruthanga
Avaru vasuva tharam vagithi dhrimi dhrimi dhrimi dhrimi miruthanga

Navapu sarangi cithari kinari avaru vasuvgai mugathinga
Navapu sarangi cithari kinari avaru vasuvgai mugathinga

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

#KokulaKrishnaHariK Visit www.kokulakrishnaharik.in for more information.

Source Video: Click to Watch the Source

Tags: Kokula Krishna Hari K,ASDF,KKHari,KKKHari,Indian,KK,Ganesha,Vignesh,Ganesh,Vinayagar,Viki,Lord Vignesha,Bomma Bomma Thaiya,Tamil Song,Bhakthi Song

Keywords: kokula krishna hari